Μελη ΔΣ

Η οργανωτική Δομή της Ι.Λ.Ε.Α

Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται η οργανωτική δομή της Ι.Λ.Ε.Α. Συγκεκριμένα το μουσείο περιλαμβάνει εννέα μέλη Διοικητικού συμβουλίου και δύο ex officio μέλη.